پاورپوینت تاسیس مزرعه پرورش شتر مرغ

جزئیات دانلود

پاورپوینت تاسیس مزرعه پرورش شتر مرغ

پاورپوینت های دانشجویی
0
0

پاورپوینت کار آفرینی،تأسیس مزرعه پرورش شتر مرغ – پاورپوینت راه اندازی مزرعه پرورش شتر مرغ – پاورپوینت پرورش شتر مرغ

پیش نمایشی از پاورپوینت راه اندازی مزرعه پرورش شتر مرغ

پاورپوینت تاسیس مزرعه پرورش شتر مرغ
اگر دانش آموز یا دانشجو هستید و وقت ساخت پاورپوینت را ندارید ما برای شما پاورپوینت تاسیس مزرعه پرورش شتر مرغ را اماده و آنرا به شما پیشنهاد می کنیم

<<<برای دسترسی به سایر پاورپوینت ها اینجا کلیک کنید
پاورپوینت کار آفرینی،تأسیس مزرعه پرورش شتر مرغ – پاورپوینت راه اندازی مزرعه پرورش شتر مرغ – پاورپوینت پرورش شتر مرغ

قسمتی از محتوای پاورپوینت تاسیس مزرعه پرورش شتر مرغ

قبل از راه اندازی مزرعه پرورش شتر مرغ باید ابتدا در مورد شتر مرغ اطلاعاتی کسب کرد که در اسلاید بعد به این مورد می پردازیم

ﺷﺘـﺮﻣﺮغ ﻳﺎ bird Camel ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﺎﻫﺘﺶ ﺑﺎ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺳﺎل 1758 ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ Struthiocamdus ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺎم ﻻﺗﻴﻦ و ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ Stutho camelus ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ.

ﺗﺨـﻢ آن درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﺑـﻮده وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وزﻧﻲ ﻣﻌـﺎدل1-2 ﻛﻴـﻠﻮﮔﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮﻧـﺪه زﻧﺪه روی زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪاﻳﻲ در ﺣﺪود 2/5 ﻣﺘﺮ و وزﻧﻲ ﻣﻌـﺎدل 150 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮﻧـﺪه ﺑﻮﻣﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن راه ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﺷﺘﺮﻣﺮﻏﻬﺎی اﻫﻠﻲ ﺷﺪه در 12-14 ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﺴﻤﻲ و در 2-3 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده 6 ﻣﺎه زودﺗﺮ از ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻨﺪای ﺑﺪن در ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود 6-9 ﻓﻮت و در ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل 5/5- 5/6ﻓﻮت ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.

پاورپوینت کار آفرینی،تأسیس مزرعه پرورش شتر مرغ – پاورپوینت راه اندازی مزرعه پرورش شتر مرغ – پاورپوینت پرورش شتر مرغ

ﺷﺘـﺮﻣﺮﻏﻬﺎی ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه دارای ﭘﺮﻫﺎی ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن وﭘـﺮﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ در ﻧـﺎﺣﻴﻪ زﻳﺮ ﭘﺮﻫﺎ و دم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﺎده ﻗﻬﻮه ای ﻳﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی روﺷﻦ ﺑﻮده و در زﻳﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮ و دم دارای ﭘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی روﺷﻦ تا ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﺷﺘﺮﻣﺮغ در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺣﺪود 10اﻳﻨﭻ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در 12 ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺑﻪ ﻗﺪی ﻣﻌـﺎدل 2 ﻣﺘﺮ و وزﻧﻲ در ﺣـﺪود 90-110 ﻛﻴﻠﻮ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ، ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط اﻳﺮان ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖاﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﭘﺮورش در آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ آب و ﻫﻮای آن ﻧﻘﺎط اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺷﺘﺮﻣﺮغ ﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﮔﺮم و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺎط ﻛﻮﻳﺮی و ﻳﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.

پاورپوینت کار آفرینی،تأسیس مزرعه پرورش شتر مرغ – پاورپوینت راه اندازی مزرعه پرورش شتر مرغ – پاورپوینت پرورش شتر مرغ

تاریخچه پرورش شتر مرغ 

ورود شترمرغ های پرورشی به ایران در سال ۱۳۷۴ باز می گردد که تعدادی جوجه از آفریقای جنوبی و تعدادی از بلژیک وارد ایران گردیدند؛ بعدها تخم های نطفه دار شترمرغ از کانادا هم به دست پرورش دهندگان ایرانی رسید.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اسلاید قبل دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

 • 1-ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺰارع ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ: ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻛﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﻤﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮﻫﺪ شد.
 • 2-اﻣﻜﺎﻧﺎت در دﺳﺘﺮس: ﻫﺮﭼﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد از ﻗﺒﻴﻞ: ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮراک دام، ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮآوری و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺷﻤﺎ رﻳﺴﻚ ﻛﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷت
 • 3-دوری ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ: ﻫﺮﭼﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑود
 • 4-ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف: اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ زودﺗﺮ و ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان رقابتی شما خواهد شد.
  پاورپوینت کار آفرینی،تأسیس مزرعه پرورش شتر مرغ – پاورپوینت راه اندازی مزرعه پرورش شتر مرغ – پاورپوینت پرورش شتر مرغ

کار آفرینی،تأسیس مزرعه پرورش شتر مرغ

ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺰارع ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ

 1. ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ وﻋﺪم ﭘﺮورش وﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢ.
 2. ﺛﺒﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺰرﻋﻪ و ﺗﺎﺋﯿﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﮋﺷﮑﯽ.
 3. ﺑﺎزدﯾﺪ دوره ای ﻣﺰارع ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﮋﺷﮑﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮل.
 4. ثبت و ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت داﻣﭙﮋﺷﮑﯽ ، داروﯾﯽ، ﺑﺮﭼﺴﺐ ، ﺑﺎزرﺳﯽ و در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺰرﻋﻪ.
 5. اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻗﺒﻞ از ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﺮﻧﺪه.
 6. ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﮔﺸﺘﺎر(ComMarket, 2005)
پاورپوینت کار آفرینی،تأسیس مزرعه پرورش شتر مرغ – پاورپوینت راه اندازی مزرعه پرورش شتر مرغ – پاورپوینت پرورش شتر مرغ

برای دسترسی به سایر پاورپوینت ها کلیک کنید

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید