پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی

جزئیات دانلود

پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی

پاورپوینت های دانشجویی
0
0
پیش نمایشی از پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی  

منابع‌ درآمد تامین اجتماعی- پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی-سازمان تامین اجتماعی

قسمتی از متن پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی

مصوب‌ 21 اردیبهشت‌ ماه‌ 1339 (کمیسیون‌ مشترک‌ کار مجلسین‌)

فصل اول کلیات –

•ماده‌ 1 – تأمین‌ و اجرای‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ که‌ در این‌ قانون‌ سازمان‌ نامیده‌ خواهد شد محول‌ می‌گردد.

•ماده‌ 2 – سازمان‌ عهده‌دار بیمه‌ و تعاون‌ کلیه‌ کارگران‌ در موارد زیر ط‌بق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌باشد:

1.حوادث‌ ناشی‌ از کار و بیمار حرفه‌ای‌.

2.حوادث‌ و بیماریهای‌ غیر ناشی‌ از کار – حاملگی‌ – وضع‌ حمل‌.

3.ازکارافتادگی‌ – بازنشستگی‌ – فوت‌.

4.ازدواج‌

ماده‌ 3 – کارفرمایان‌ موظ‌فند کارگران‌ خود را صرف‌ نظ‌ر از نوع‌ قرارداد کار و ترتیب‌ استخدام‌ و نحوه‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ (اعم‌ از نقدی‌ یا غیر نقدی‌) نزد سازمان‌ بیمه‌ نمایند.

تبصره‌ 1 – سازمان‌ می‌تواند پیشه‌وران‌ و صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد را ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ مخصوصی‌ در مقابل‌ تمام‌ و یا بعضی‌ از مواد مندرج‌ در این‌ قانون‌ بیمه‌ نماید ولی‌ بیمه‌ مستخدمین‌ خانه‌ها و دفاتر کار اشخاص‌ و کارگرانی‌ که‌ در خانه‌ها برای‌ کارهای‌ اتفاقی‌ کار می‌کنند اختیاری‌ و به‌ موجب‌ موافقت‌ کارفرما و کارگر خواهد بود.

•تبصره‌ 2 – افرادی‌ که‌ مشمول‌ قانون‌ استخدام‌ کشور یا قوانین‌ استخدامی‌ و یا قانون‌ بیمه‌ خاصی‌ می‌باشند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ نخواهند بود و دولت‌ می‌تواند با موافقت‌ سازمان‌ بیمه‌ آنان‌ را با شرایط‌ خاصی‌ به‌ سازمان‌ واگذار نماید.
تبصره‌ 3 – بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کمک‌ کشاورز ط‌بق‌ لایحه‌ خاصی‌ که‌ از ط‌رف‌ دولت‌ تهیه‌ و برای‌ تصویب‌ به‌ مجلسین‌ تقدیم‌ خواهد شد اجراء می‌گردد.
تبصره‌ 4 – سازمان‌ اتباع‌ بیگانه‌ را که‌ ط‌بق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ه‌ در ایران‌ که‌ کار مشغول‌ می‌شوند ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ خاصی‌ بیمه‌ خواهد نمود.

•ماده‌ 4 – سازمان‌ که‌ زیر نظ‌ارت‌ عالیه‌ وزیر کار اداره‌ می‌شود دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ بوده‌ و امور مالی‌ آن‌ ط‌بق‌ اصول‌ بازرگانی‌ انجام‌ می‌گردد.

•ماده‌ 5 – آیین‌نامه‌ استخدامی‌ سازمان‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ قابل‌ اجراء خواهد بود.
تبصره‌ – کلیه‌ کارمندان‌ سازمان‌ و خانواده‌ بلافصل‌ آنان‌ ط‌بق‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید از تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ خواهند نمود.

ماده‌ 1 – منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:

– 1حق‌ بیمه‌ به‌ میزان‌ هیجده‌ درصد که‌ پنج‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌ کارگر و سیزده‌ درصد به‌ عهده‌ کارفرما خواهد بود.
– 2درآمدهای‌ حاصل‌ از وجوه‌ و اموال‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ و درآمدهای‌ حاصل‌ از بیمارستانها و آسایشگاه‌ها و درمانگاه‌ها که‌ ممکن‌ است‌ از اشخاص‌ بیمه‌ نشده‌ عاید گردد.
– 3وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ مقرر در این‌ قانون‌.
– 4کمک‌ و هدایایی‌ که‌ به‌ سازمان‌ اعط‌اء می‌شود.
تبصره‌ – در صورتی‌ که‌ حق‌ بیمه‌ منظ‌ور در ماده‌ (21) کافی‌ برای‌ انجام‌ تعهدات‌ سازمان‌ نباشد بنا بر پیشنهاد وزیر کار و تصویب‌ کمیسیون‌ مشترک‌ کار مجلسین‌ می‌توان‌ تا میزان‌ دو درصد به‌ سهم‌ کارفرما و یک‌ درصد به‌ سهم‌ کارگر اضافه‌ نمود.

ماده‌ 2 – مزد یا حقوقی‌ که‌ بر ماخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ حساب‌ می‌شود شامل‌ هر گونه‌ وجوه‌ نقدی‌ و یا مزایای‌ غیر نقدی‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود.

تبصره‌ – کارفرمایان‌ موظ‌فند از کلیه‌ وجوه‌ زیر فوق‌العاده‌هایی‌ که‌ به‌ عنوان‌ اضافه‌ کار و کار نوبتی‌ مزد ایام‌ تعط‌یل‌ و مرخصی‌ – کار شب‌ – فوق‌العاده‌ انجام‌ کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور و فوق‌العاده‌ سختی‌ معیشت‌ و نظ‌ایر آن‌ (به‌ استثنای‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ و همچنین‌ پرداختهای‌ غیر مستمر از قبیل‌ هزینه‌ سفر و عیدی‌) به‌ بیمه‌شدگان‌ پرداخت‌ می‌نمایند حق‌ بیمه‌ مقرره‌ را به‌ شرح‌ ماده‌ 21 کسر و به‌ ضمیمه‌ سهمی‌ که‌ خود باید بر آن‌ بیفزایند به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نماید.

ماده‌ 3 – ارزش‌ مزایای‌ غیر نقدی‌ از قبیل‌ مواد غذایی‌ – البسه‌ و غیره‌ که‌ به‌ جای‌ قسمتی‌ از مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود با توجه‌ به‌ قیمت‌هایی‌ که‌ در تعیین‌ حداقل‌ مزد ملاک‌ عمل‌ قرار گرفته‌ است‌ از ط‌رف‌ سازمان‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ از آنان‌ دریافت‌ می‌گردد.
تبصره‌ – چنانچه‌ کارفرما مسکن‌ مجانی‌ در اختیار بیمه‌ شده‌ بگذارد حق‌ بیمه‌ از این‌ بابت‌ دریافت‌ نخواهد شد.

ماده‌ 4 – در مورد بیمه‌شدگانی‌ که‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مزد و درآمد آنان‌ به‌ وسیله‌ مشتریان‌ یا مراجعین‌ تأمین‌ می‌شود درآمد تقریبی‌ هر ط‌بقه‌ یا حرفه‌ بنا به‌ پیشنهاد مدیر عامل‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ تعیین‌ و ماخذ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قرار خواهد گرفت‌.

منابع‌ درآمد تامین اجتماعی- پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی-سازمان تامین اجتماعی

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید