پاورپوینت اصول مذاکره موفق

جزئیات دانلود

پاورپوینت اصول مذاکره موفق

پاورپوینت اصول مذاکره موفق - شش کلید واژه در مذاکره موفق - ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﻧﻔﻮذ در دﯾﮕﺮان برای داشتن  مذاکره ای موفق
پاورپوینت های دانشجویی
0
0
پیش نمایشی از پاورپوینت اصول مذاکره موفق

پاورپوینت اصول مذاکره موفق – شش کلید واژه در مذاکره موفق – ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﻧﻔﻮذ در دﯾﮕﺮان برای داشتن  مذاکره ای موفق –

قسمتی از متن پاورپوینت اصول مذاکره موفق

تعریف مذاکره

ﻣﺬاﮐره ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺤﻮراﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ  ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮه را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﻨﺮژی (ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ) ﮐﻨﺪ.

شش کلید واژه در مذاکره موفق

1 فرایند مذاکره

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ورودی را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.در ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ و شناختی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖآورد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﯿﻼت و … در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺬاﮐﺮه اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ای ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﺣﺘﻤﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.

2 موضوع مذاکره

در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را داشته ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﮔﺎﻫﯽ، اﻓﺮاد ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد. ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ، ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه اﺳﺖ.

3 هدف مذاکره

درﻣﺬاﮐﺮه،داﺷﺘﻦ ﻫﺪف،ﻣﻮﺿﻮعﺑﺴﯿﺎرﻣﻬﻤﯽاﺳﺖ.اﮔﺮ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻫﺪﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.

آﯾﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ؟

آﯾﺎ ﻗﺮاراﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﻢ؟

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟

4 توافق در مذاکره

در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد، ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن از ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن در ﻣﺬاﮐﺮه ﻓﺮاﺗﺮ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻣﺬاﮐﺮه ای ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم  ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

5 منافع در مذاکره

مذاﮐﺮه ای ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد و اﮔﺮ در ﻣﺬاﮐﺮه ای ﺻﺮﻓﺎً  ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد،اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه اﺻﻮﻟﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭼﻮن وﯾﮋﮔﯽ  ﻣﺬاﮐﺮه اﺻﻮﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.

6 سینرژی در مذاکره

ﺳﯿﻨﺮژی در ﻣﺬاﮐﺮه زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد، اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ در ذﻫﻦ دارﻧﺪ و  در ﻣﻮرد آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ. اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﻮرد  اﯾﺪه ﻫﺎی اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻢ (ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮ روی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ) ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻟﺬا اﯾﻦ  ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﻨﺮژی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﻧﻔﻮذ در دﯾﮕﺮان برای داشتن  مذاکره ای موفق

1. اﺻﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ 2. اﺻﻞ اﻋﺘﻤﺎد 3. اﺻﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 4. اﺻﻞ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ 5. اﺻﻞ اﺛﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

1. اﺻﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ

اﺻﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر اﻓﺮاد دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮی باشند راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ  ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺬاﮐﺮه ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در دﯾﮕﺮان ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﻌﯽ در ﮐﺸﻒ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮدﺗﺎن  ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

2. اﺻﻞ اﻋﺘﻤﺎد

ﻣﺮدم اﺻﻮﻻً ﺑﻪ اﻓﺮادی اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺧﺎص ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی داﺷﺘﯿﺪ، ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ی آن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺧﺎص ﺑﻮدن ﺧﻮد را در آن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

3. اﺻﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ

ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﺘﺎر  ﺷﻤﺎ، واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ روی رﻓﺘﺎر ﻃﺮف  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺎﺻﯽ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮ  ﺑﺰﻧﺪ، ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﻦ رﻓﺘﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ  ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿز اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ  داﺷﺖ.

پاورپوینت اصول مذاکره موفق – شش کلید واژه در مذاکره موفقﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﻧﻔﻮذ در دﯾﮕﺮان برای داشتن  مذاکره ای موفق

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید