پاورپوینت بررسی تاثیر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در انتقال اطلاعات مالی

جزئیات دانلود

پاورپوینت بررسی تاثیر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در انتقال اطلاعات مالی

✏️تعداد صفحه/اسلاید: 🔹🔹🔹🔹45 اسلاید 🔎نوع فایل: 🔹🔹🔹 پاورپوینت قابل ویرایش
0
0
 نمایشی از پاورپوینت بررسی تاثیر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در انتقال اطلاعات مالی

برای دسترسی به سایر پاورپوینت ها روی دکمه آبی رنگ کلیک کنید

پاورپوینت دانشجوی

قسمتی از متن پاورپوینت بررسی تاثیر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در انتقال اطلاعات مالی شرکت پارس خودرو

BPR روشی است برایی بهبود کامل در عملکرد با استفاده از منابع، به گونه ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیتهای سازمان به دست آید. در مهندسی مجدد، فعالیتهای هزینه بر در سطح فرآیندها و یا کل سازمان، به حداقل میرسد.

مزایای استفاده از BPR در بخش خصوصی کاملاً شناخته شده است، اما تحقیقات کمی در زمینه استفاده از آن در بخش دولتی واینکه چه طور میتوان در را آن ادارات دولتی پیاده کرد، صورت گرفته است. در این مقاله از مهندسی مجدد به عنوان روشی جهت رفع مشکلات ذینفعان کلیدی فرایندهای اطلاع‌رسانی‌ سازمان مالی شرکت پارس خودرو استفاده شده است.

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

محقق ضمن آشنایی با برنامه‌ریزی راهبردی سازمان مالی،ذینفعان‌ کلیدی آن سازمان و مشکلات آنها در ارتباط با نحوهء اطلاع‌رسانی را مورد شناسایی ققرار داده و هم‌چنین فرایندهای اصلی‌ اطلاع‌رسانی و نقاطگیر و گلوگاه آنها را تعیین کرده و در پایان با ارائهء راهکارهای جدید انجام فرایند،به کنترل و ارزیابی نتایج پرداخته است.

“ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر”روﯾﮑﺮد ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از درﯾﭽﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد. از اواﺧﺮ دﻫﻪ 90 ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﺎری ﺟﺴﺘﻦ از روﯾﮑﺮد ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺪاوم ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ و ﺣﻀﻮر ﺧﻮد درﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ،

ﺿﻤﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻨﯿﺎدی درﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، از ﭼﻨﺎن اﻧﻌﻄﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدرﺑﻪدﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻣﺪاوم ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ به ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﻮر و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از BPR

ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از BPR  در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻤﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آن  در ادارات دوﻟﺘﯽ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ BPR هماهنگ کرده و اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از BPR را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از BPR باید مورد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

چارچوب نظری تحقیق

•رویکردها و متدولوژی های متفاوتی توسط محققان برای مهندسی مجدد ارائه شده است که می توان دسته بندیهای مختلفی برای آنها در نظر گرفت.

•یک روش برای دسته بندی پروژه های مهندسی مجدد ، چگونگی تاکید و تمرکز آنها بر روی فاکتورهایی از قبیل فناوری اطلاعات، استراتژی ، مدیریت کیفیت ، عملیات و منابع انسانی است . یک روش دیگر ، چگونگی نگرش متدولوژی ها به ماهیت ابداعی مهندسی مجدد و ذات یبودن آن است؛ به عنوان مثال هامر و چمپی درجه وابستگی مهندسی مجدد به خلاقیت ، ابداع و تفکر نو را بسیار بیشتر از وابستگی به تجربیات جاری و گذشته می دانند،

چنانکه معتقدند برای مهندسی مجدد ، سازمان میبایست با یک صفحه سفید آغازی دوباره داشته باشد . با چنین نگاهی تعریف یک رویکرد ساخت یافته برای مهندسی مجدد غیرممکن است . از طرف دیگر افرادی چون داونپورت ، شورت ، هاریسون و فیوری معتقد به تعریف چارچوبی مشخص برای مهندسی مجدد هستند و استفاده از تجربیات در مهندسی مجدد را لازم میدانند و معتقدند برای انجام پروژه مهندسی مجدد ، ارائه طرحها و برنامه های کاری به همراه آموزش و انگیزش افراد الزامی است. دراین گام تلاش میشود تا بعضی متدولوژی های ساخت یافته به طور خلاصه شرح داده شود. متدولوژی های معروف مهندسی مجدد عبارتند از

سبد خریدتان خالی است.

مطالب مرتبط

تبلیغات

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید