مریم نعیمی

مختصری از سوابق مریم نعیمی روانشناس کودک

از ﮐﻮدﮐﻰ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدى ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻢ داﺷﺘﻢ. ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ دروﻧﻰ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ وارد ﺣﻮزه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮم و در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺗﺤﺼﯿل ﮐﻨﻢ. ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ در ﮐﻨﺎر اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﻮاره ﺟﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻢ. ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺰ دوره ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ زﯾﺎدى را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮔﺬراﻧﺪم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮى، ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﺮﺻﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﻰ ﺑﺮاى رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎى ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﮐﺎرى ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﻰ، ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﻰ، رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﻰ و ارزﯾﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﮑﺮد.

کارشناس علومﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

دوره ﻫﺎ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ

🦋 ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام

🦋 ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام

🦋 ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮﺳﻨﻞ

🦋 ورﮐﺸﺎپ ﺳﻮاد ﻣﺎدری

🦋 ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک

🦋 ﻣﻮﺳﺲ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک

🦋 ﻣﺮﺑﯽ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک

🦋 دﺳﺘﯿﺎر دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮏ

🦋 وﺑﯿﻨﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

🦋 ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ

مهم لطفا بخوانید !!!!

اولین چیزی که در جلسات روانشناسی اهمیت داره، نحوه ارتباط گرفتن و جلب اعتماد فرد مراجعه کننده است. چون اگر ارتباط اولیه برقرار نشه، مراجع رغبتی به حرف زدن نداره و در نتیجه وارد صحبت های جدی تر با درمانگر نمیشه.

نکته بعدی، علم و تشخیص درسته.. یعنی دست رو نقطه درست بذاره، مشکلات رو اولویت بندی کنه و بعد کار رو شروع کنه. معمولا هر روانشناسی تو یکی دو تا حیطه خوب کار میکنه. پس کسانی که فقط تخصصی رو یه حوزه کار میکنند، به احتمال بیشتری درمان موفق دارند.

و مساله مهم تر، خواست و تلاش خود شخص و خانواده است. اینکه عزم راسخ برای درمان داشته باشه، خانواده مانع نتراشه و با درمانگر همکاری کنه. چون همه بار درمانی رو دوش درمانگر نیست..
و اگر چند جلسه رفتید، هیچ تغییری حاصل نشد و جلسات در حد درد دل و گفتگو های روزمره بود و خبری از تکنیک، تمرین و حال خوب نبود، جلسات رو قطع کنید.
و مساله آخر، فریب تبلیغ و تعداد فالوئر رو نخورید. ترجیحا از افرادی که قبلا به روانشناس خاصی مراجعه کردند پرس و جو کنید و اگر راضی بودند، شما هم بروید.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید